מלגה לסטודנט שהתקבל ללימודים לתארים מתקדמים, על תנאי סיום תואר ראשון

  1. אישור המלגה והתשלום בפועל מותנים בהצגת "אישור זכאות לתואר ראשון" ו"תדפיס ציונים סופי" ומאושר. המלגה והתשלום יאושרו רטרואקטיבית רק אם אישור הזכאות ותדפיס הציונים יועברו למדור רישום וקבלה במועד שנקבע במכתב הקבלה (סטודנטים בוגרי לימודי הסמכה בטכניון אינם נדרשים להעביר את המסמכים). במקרים מיוחדים בהם תינתן הארכה במועד הצגת האישורים על סיום התואר הראשון, המלגה (האישור והתשלום) לא תאושר רטרואקטיבית באופן אוטומטי – כל מקרה ייבדק פרטנית ולגופו של עניין.
  2. סטודנט הלומד לתארים ראשון/שני במקביל (בלימודי הסמכה בטכניון ובביה"ס לתארים מתקדמים) וזכאי למלגה במהלך הלימודים במקביל, נדרש להעביר את אישור הזכאות לתואר הראשון ואת תדפיס הציונים הסופי והמאושר, במועד שנקבע במכתב הקבלה. אם לא יעמוד בדרישה זו, תופסק השתלמותו.