נוהל הגשת חיבור דוקטורט כאסופת מאמרים – לסטודנטים לתואר דוקטורט בלבד

 1. במקרים מסוימים ועל פי האישור והנוהל המפורטים בהמשך, אפשר להגיש חיבור כאסופת מאמרים, זאת בתנאי ששלושה מאמרים או יותר פורסמו או התקבלו לפרסום בכתב עת מדעי. חיבור הדוקטורט יכלול לפחות שלושה מאמרים המשולבים כחלק אינטגרלי מהחיבור. הסטודנט יופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים בהם סדר הופעת המחברים הוא אלפביתי או שצויין במאמר במפורש שהסטודנט הוא שותף שווה ערך למחבר הראשון).
 2. מאמר נתון יוכל לשמש כחלק אינטגרלי של חיבור הדוקטורט של סטודנט אחד בלבד אלא אם צוין במאמר במפורש כי לסטודנטים השותפים למאמר תרומה שווה ומשמעותית למאמר.
 3. יתקבלו אך ורק מאמרים הקשורים לנושא המחקר.
 4. כל פקולטה תוכל להחמיר תנאים אלה ואף לאסור כליל הגשת חיבור בפורמט אסופת מאמרים.

אופן הגשת הבקשה

 1. הסטודנט יגיש לוועדת תארים מתקדמים היחידתית בקשה להגשת חיבור כאסופת מאמרים. הבקשה תכלול את פרטי המאמרים (כותרת, שמות המחברים השותפים וכד') תוך ציון השלב בו הם נמצאים (התקבלו, פורסמו).
  יש להוסיף:

  1. תאור מפורט של התפקיד והמוסד האקדמי אליו משוייך כל מחבר בכל מאמר שיכלל בחיבור הדוקטורט.
  2. תאור מפורט של תרומתו של כל מחבר בכל מאמר שיכלל בחיבור הדוקטורט.
   לדוגמה: מחבר א’ ערך את הניסויים המתוארים בתמונות 1-3, מחבר ב’ את אלה המתוארים בתמונות 4 ו- 5, מחבר ג’ כתב את התוכנה ומחבר ד’ הוא ראש המעבדה וכתב את המאמר.הבקשה תכלול פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות המתוכננים להיכלל בעבודה. הסטודנט יצרף הצהרה כי הוא מתחייב שכל פרסום הנובע מעבודת הדוקטורט ייעשה תוך הקפדה על זכויות היוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים וכן של הבימות בהן הופיעו המאמרים.
 2. המלצת המנחה/ים תכלול התייחסות למאמרים, לכתבי העת בהם התפרסמו או התקבלו לפרסום כולל ה- Impact Factor של כתבי העת , לחלקו של הסטודנט בכל מאמר (או אישור הפירוט כפי שהוא מופיע במכתב הסטודנט) וכן לגבי התוצאות שעדיין לא פורסמו ושישולבו בחיבור.
  כאשר יותר מסטודנט אחד שותפים למאמר במידה שווה, והדבר מצוין במפורש במאמר שפורסם, יסביר המנחה מה חלקו של כל אחד מהם ויצדיק הכללתם כחלק מן החיבור של הסטודנט הנדון.
 3. המלצת ועדת תארים מתקדמים היחידתית – הוועדה תשקול את בקשת הסטודנט והמנחה ואם תחליט להיענות לבקשה תעביר המלצתה לדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים לשם אישור הגשת חיבור כאסופת מאמרים.

אם הבקשה תאושר על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים, המסמכים המתוארים בסעיפים א' ב' ג' יישלחו לבוחנים של החיבור והם יתייחסו לכך בחוות דעתם ובבחינה הסופית.

הנחיות לעריכת החיבור כאסופת מאמרים – מותנה באישור הבקשה

החיבור יוגש בהתאם להנחיות לכתיבת חיבור הנהוגות באותו זמן ומופיעות באתר ביה"ס תחת מסיימים, עריכת חיבור. הסטודנט יקפיד להתייחס לנושאים הבאים:

מבוא

המבוא של החיבור יכלול סקירה רחבה ועדכנית של כל תחומי המחקר הנכללים בעבודה וייתפרש על פני חמישה עמודים לפחות.

שיטת המחקר

בפרק נוסף יתוארו שיטות המחקר גם מעבר למה שמתואר בקיצור במאמרים. תשומת לב מיוחדת תוקדש לשיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.

ממצאים

פרק הממצאים יהיה מורכב מן המאמרים אשר יסודרו על פי רצף התקדמות המחקר. המאמרים ישוכפלו לגודל ולפורמט אחידים וייכרכו יחד.

חומר שלא פורסם

חומר שלא פורסם יכלל בהמשך פרק הממצאים וייערך באופן הבא: עמוד כותרת הכולל את שמות החוקרים הנוספים, תמצית (abstract), מבוא, תוצאות (כולל טבלאות ותרשימים במיקום המתאים) דיון ומראי מקום. בחלק זה ניתן להרחיב ולפתח.

דיון

פרק הדיון יכלול סיכום קצר של ממצאי המאמרים תוך הפנייה מתאימה לאיורים המוצגים בהם. תהיה התייחסות לכל עבודת המחקר, תוך תמצות אותם הקטעים שהדיון בהם נעשה במאמרים. יש לציין את כל החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון, בשימת לב לקוהרנטיות ולאינטגרציה של העבודה כולה. הפרק יהיה בהיקף של חמישה עמודים לפחות.

מקורות

רשימת מקורות למבוא ולדיון, וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

שפת החיבור

חיבור המורכב ממאמרים ייכתב כולו באותה שפה. כאשר החיבור מוגש באנגלית, יצורף כנדרש תקציר בשפה העברית.