נוהל הגשת חיבור דוקטורט כאסופת מאמרים – לסטודנטים לתואר דוקטורט בלבד

  1. במקרים מסוימים ועל פי האישור והנוהל המפורטים בהמשך, ניתן להגיש חיבור כאסופת מאמרים. זאת, בתנאי שלפחות שלושה מאמרים בנושא המחקר פורסמו או התקבלו לפרסום בכתב עת מדעי, והסטודנט מופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים בהם סדר הופעת המחברים הוא אלפביתי או שצויין במאמר במפורש שהסטודנט הוא שותף שווה ערך למחבר הראשון).
  2. כל ועדה אקדמית רשאית להחמיר תנאים אלה ואף לא להתיר הגשת חיבור בפורמט אסופת מאמרים.

אופן הגשת הבקשה

הסטודנט יגיש את הבקשה למדור מסיימים בבית הספר לתארים מתקדמים באמצעות מזכירות היחידה האקדמית. בקשה זו תכלול:

א. רשימה של המאמרים שיכללו בחיבור הדוקטורט (כותרת, שמות המחברים השותפים, העיתון וכד') תוך ציון השלב בו הם נמצאים (התקבלו או פורסמו).

ב. תיאור מפורט של התפקיד והמוסד האקדמי אליו משויך כל מחבר בכל אחד מהמאמרים, ותאור מפורט של תרומת המחבר למאמר. לדוגמה: מחבר א’ ערך את הניסויים המתוארים בתמונות 1-3, מחבר ב’ את אלה המתוארים בתמונות 4 ו- 5, מחבר ג’ כתב את התוכנה ומחבר ד’ הוא ראש המעבדה וכתב את המאמר.

ג. הצהרה של הסטודנט כי הוא מתחייב שכל פרסום הנובע מעבודת הדוקטורט ייעשה תוך הקפדה על זכויות היוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים וכן של הבימות בהן הופיעו המאמרים.

מזכירות היחידה האקדמית תוסיף לבקשה:

ד. מכתב מהמנחה ובו המלצתו לאישור הבקשה, תוך התייחסות מפורשת לתרומת הסטודנט למאמרים, לחשיבותם של כתבי העת בהם פורסמו המאמרים בתחום המחקר, ולרמת הכתיבה המדעית של הסטודנט, בהשוואה לרמה המצופה לדעתו מסטודנט המסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון.

ה. אישור היחידה האקדמית להגשת חיבור כאסופת מאמרים.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים, יצורפו מסמכי הבקשה לחומר שישלח לבוחנים של החיבור.

הנחיות לעריכת החיבור כאסופת מאמרים – מותנה באישור הבקשה

החיבור יוגש בהתאם להנחיות לכתיבת חיבור הנהוגות באותו זמן ומופיעות באתר ביה"ס תחת מסיימים, עריכת חיבור. הסטודנט יקפיד להתייחס לנושאים הבאים:

מבוא

המבוא של החיבור יכלול סקירה רחבה ועדכנית של כל תחומי המחקר הנכללים בעבודה וייתפרש על פני חמישה עמודים לפחות.

שיטת המחקר

בפרק נוסף יתוארו שיטות המחקר. רצוי להרחיב גם מעבר למה שמתואר בקיצור במאמרים. תשומת לב מיוחדת תוקדש לשיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.

ממצאים

פרק הממצאים יהיה מורכב מן המאמרים אשר יסודרו על פי רצף התקדמות המחקר. המאמרים ישוכפלו לגודל ולפורמט אחידים וייכרכו יחד.

חומר שלא פורסם

מאמרים שטרם פורסמו יכללו בהמשך פרק הממצאים. לכל מאמר יינתן עמוד כותרת ופרוט שכולל את שמות החוקרים הנוספים, תמצית (abstract), מבוא, תוצאות (כולל טבלאות ותרשימים במיקום המתאים) דיון ומראי מקום.

ניתן לכלול בחלק זה גם חומר נוסף שאינו ערוך כמאמר, להרחיב ולפתח.

דיון

פרק הדיון יכלול סיכום קצר של ממצאי המאמרים תוך הפנייה מתאימה לאיורים המוצגים בהם. תהיה התייחסות לכל עבודת המחקר, תוך תמצות אותם הקטעים שהדיון בהם נעשה במאמרים. יש לציין את כל החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון, בשימת לב לקוהרנטיות ולאינטגרציה של העבודה כולה. הפרק יהיה בהיקף של חמישה עמודים לפחות.

מקורות

רשימת מקורות למבוא ולדיון, וכאלה שאינם מופיעים במאמרים.

שפת החיבור

חיבור המורכב ממאמרים ייכתב כולו באותה שפה. כאשר החיבור מוגש באנגלית, יצורף כנדרש תקציר בשפה העברית.