היעדרות מלגאים מהטכניון

משתלם המקבל מלגה במשך כל חודשי שנת הלימודים האקדמית (אוקטובר – ספטמבר) זכאי לחופשה בת חודש אחד בשנה (ללא זכות צבירה), כאשר שבועיים מתוך חודש זה, לכל היותר, יילקחו במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.

חופשה/היעדרות של מלגאים מהטכניון, בארץ ובחו"ל, מחייבת קבלת אישור מראש ממספר גורמים בהתאם לאופי ההיעדרות, כמפורט להלן:

  1. כל נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה (למתרגלים), ממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ומדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים. באחריות המלגאים לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, על חשבונם, בכל נסיעה לחו"ל ולמשך כל תקופת השהייה בחו"ל.
  2. כל חופשה/היעדרות מהטכניון של פחות משבועיים (14 יום) מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה (למתרגלים) וממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית.
  3. כל חופשה/היעדרות מהטכניון של שבועיים (14 יום) ומעלה מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה (למתרגלים), ממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ומדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.

לבקשה לאישור היעדרות מעל חודש ימים לצרכי מחקר יש לצרף מכתב. המכתב יכלול התייחסות לנושאים הבאים: חשיבות ההיעדרות, הקשר בין ההיעדרות למחקר, המלצה לגבי המלגות – האם להפסיק/להמשיך את הענקת המלגות במהלך ההיעדרות. בבקשה להמשך הענקת המלגות יש להתייחס לנושאים הבאים: האם יתקבל/לא יתקבל שכר ו/או מימון כלשהו ו/או השתתפות בהוצאות (ממקור טכניוני/ממקור שאינו טכניוני) בתקופת ההיעדרות (יש לפרט את גובה המימון/ההשתתפות בהוצאות). יש לקבל את אישור המנחה ומרכז הוועדה לתארים מתקדמים היחידתי למכתב בנוסף לאישורם על גבי טופס הבקשה להיעדרות.

היעדרות מלגאים מהטכניון
הגורם המאשרכל נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר (השתתפות בכנס / השתלמות מדעית / שיתוף פעולה מחקרי ועוד)כל חופשה / היעדרות של פחות משבועיים (14 יום)כל חופשה / היעדרות של שבועיים (14 יום) ומעלה
מנחהVVV
מרכז לימודי הסמכה (למתרגלים)VVV
מרכז הוועדה לתארים מתקדמיםVVV
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמיםV-V

את הבקשה להיעדרות מהטכניון יש להגיש באמצעות טופס בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים