היעדרות מלגאים מהטכניון

משתלם המקבל מלגה במשך כל חודשי שנת הלימודים האקדמית (אוקטובר – ספטמבר) זכאי להיעדר מהטכניון לתקופה של עד חודש אחד בשנה (ללא זכות צבירה), כאשר שבועיים מתוך חודש זה, לכל היותר, יילקחו במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.

לתשומת לבכם: היעדרות מלגאים אינה זהה ל"חופשה אקדמית". חופשה אקדמית היא לתקופה של סמסטר מלא. לפרטים בנושא זה, אנא קראו את המופיע בקישור על "חופשת לימודים".

כל היעדרות של מלגאים מהטכניון, לצרכי מחקר / היעדרות פרטית, בארץ / בחו"ל, מחייבת קבלת אישור מראש מהגורמים הבאים: מנחה, מרכז לימודי הסמכה (למתרגלים), מרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ודיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.

לבקשה לאישור להיעדרות מעל חודש ימים נדרש לצרף מכתב. המכתב יכלול התייחסות לנושאים הבאים: חשיבות ההיעדרות, הקשר בין ההיעדרות לבין המחקר (במידה ויש), המלצה לגבי המלגות – האם להפסיק / להמשיך את הענקת המלגות במהלך ההיעדרות. במקרה של המלצה להמשך הענקת המלגות יש להתייחס לנושאים הבאים: האם יתקבל / לא יתקבל שכר ו / או מימון כלשהו ו / או השתתפות בהוצאות (ממקור טכניוני / ממקור שאינו טכניוני) בתקופת ההיעדרות. במקרה בו מתקבל שכר / מימון / השתתפות בהוצאות, יש לפרט את גובה השכר / מימון / השתתפות בהוצאות. יש לקבל את אישור (חתימת) המנחה וסגן דיקן תארים מתקדמים היחידתי למכתב.

את הבקשה להיעדרות מהטכניון יש להגיש באמצעות טופס נסיעות משתלמים לחו"ל / היעדרות מלגאים מהטכניון.