היעדרות מלגאים מהטכניון

משתלם המקבל מלגה במשך כל חודשי שנת הלימודים האקדמית (אוקטובר – ספטמבר) זכאי להיעדר מהטכניון לתקופה של עד חודש אחד בשנה (ללא זכות צבירה), כאשר שבועיים מתוך חודש זה, לכל היותר, יילקחו במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.

לתשומת לבכם: היעדרות מלגאים אינה זהה ל"חופשה אקדמית". חופשה אקדמית היא לתקופה של סמסטר מלא. לפרטים בנושא זה, אנא קראו את המופיע בקישור על "חופשת לימודים".

היעדרות של מלגאים מהטכניון, בארץ ובחו"ל, מחייבת קבלת אישור מראש ממספר גורמים בהתאם לאופי ההיעדרות, כמפורט להלן:

  1. כל נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה (למתרגלים), ממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ומדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים. באחריות המלגאים לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, על חשבונם, בכל נסיעה לחו"ל ולמשך כל תקופת השהייה בחו"ל.
  2. כל היעדרות מהטכניון של פחות משבועיים (14 יום) מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה (למתרגלים) וממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית.
  3. כל היעדרות מהטכניון של שבועיים (14 יום) ומעלה מחייבת קבלת אישור מראש מהמנחה, ממרכז לימודי הסמכה (למתרגלים), ממרכז הוועדה לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית ומדיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.

לבקשה לאישור להיעדרות מעל חודש ימים נדרש לצרף מכתב. המכתב יכלול התייחסות לנושאים הבאים: חשיבות ההיעדרות, הקשר בין ההיעדרות לבין המחקר (במידה ויש), המלצה לגבי המלגות – האם להפסיק/להמשיך את הענקת המלגות במהלך ההיעדרות. במקרה של המלצה להמשך הענקת המלגות יש להתייחס לנושאים הבאים: האם יתקבל/לא יתקבל שכר ו/או מימון כלשהו ו/או השתתפות בהוצאות (ממקור טכניוני/ממקור שאינו טכניוני) בתקופת ההיעדרות. במקרה בו מתקבל שכר/מימון/השתתפות בהוצאות, יש לפרט את גובה השכר/מימון/השתתפות בהוצאות. יש לקבל את אישור (חתימת) המנחה וסגן דיקן תארים מתקדמים היחידתי למכתב בנוסף לאישורם על גבי טופס הבקשה להיעדרות.

היעדרות מלגאים מהטכניון
הגורם המאשרכל נסיעה לחו"ל לצרכי מחקר (השתתפות בכנס / השתלמות מדעית / שיתוף פעולה מחקרי ועוד)כל חופשה / היעדרות של פחות משבועיים (14 יום)כל חופשה / היעדרות של שבועיים (14 יום) ומעלה
מנחהVVV
מרכז לימודי הסמכה (למתרגלים)VVV
מרכז הוועדה לתארים מתקדמיםVVV
דיקן ביה"ס לתארים מתקדמיםV-V

את הבקשה להיעדרות מהטכניון יש להגיש באמצעות טופס בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים